Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4074
Title: Quản trị công trong thời kỳ cải cách hành chính ở Việt Nam
Authors: Lê Văn Chiến (ch.b.)
Lê Hữu Nghĩa
Bùi Phương Đình
Keywords: Cải cách hành chính;Quản lí công;Việt Nam;Sách chuyên khảo
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia. - 223tr. ; 21cm
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận về quản trị, hành chính công và đo lường chất lượng quản trị, hành chính công. Giới thiệu chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam giai đoạn 2011-2014. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam từ kết quả nghiên cứu so sánh một số cặp tỉnh
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4074
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quản trị công trong thời kỳ cải cách hành chính ở việt nam .pdf18.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.