Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4071
Title: Năng lực lãnh đạo của các đảng ủy xã, thị trấn huyện Bến Lức, tỉnh Long An hiện nay
Authors: Trần, Thanh Lâm
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Lãnh đạo;Đảng ủy;Long An
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 144 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực lãnh đạo của các Đảng ủy xã, thị trấn huyện Bến Lức, tỉnh Long An hiện nay, luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các Đảng ủy xã, thị trấn huyện Bến Lức giai đoạn hiện nay và thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4071
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN THANH LÂM.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.