Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4070
Title: Công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Trần, Hữu Phước
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Bồi dưỡng;Công chức;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 119 tr
Abstract: Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn của công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức của quận Thủ Đức. Từ đó đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu để tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh những năm tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4070
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRANHUUPHUOC.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.