Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4069
Title: Công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp huyện là người dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Tô, Nài Não
Advisor: Bùi, Thị Ngọc Trang
Keywords: Qui hoạch;Đào tạo;Bồi dưỡng;Cán bộ;Dân tộc Khmer;Sóc Trăng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 102 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và đánh giá đúng thực trạng về công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp huyện là người dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp đổi mới công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp huyện là người dân tộc Khmer trong giai đoạn tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4069
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tô Nài Não.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.