Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4067
Title: Quản lý nhà nước về internet của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Phạm, Truyền Thống
Advisor: Trần,Thị Anh Đào
Keywords: Quản lí Nhà nước;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 122 tr
Abstract: Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn sự quản lý nhà nước về internet của thành phố. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng và các giải pháp tăng cường hơn nữa quản lý nhà nước về internet của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay nhằm xây dựng một thành phố “vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng – an ninh, văn minh về văn hóa xã hội”.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4067
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Truyen Thong.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.