Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4066
Title: Quận ủy quận 12, thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay
Authors: Phạm, Thị Sông Hương
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Lãnh đạo;Giáo dục lí luận chính trị;Cán bộ;Đảng viên
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 122 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn sự lãnh đạo của Quận ủy quận 12 đối với công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, luận văn đề xuất phương hướng và các giải pháp tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Quận ủy quận 12 đối với công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4066
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phạm Thị Sông Hương.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.