Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4065
Title: Quận ủy quận 1, thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên hiện nay
Authors: Nguyễn, Vũ Linh
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Lãnh đạo;Công tác giáo dục;Đạo đức cách mạng;Thanh niên
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 107 tr
Abstract: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên của Quận ủy Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, luận văn đề xuất các giải pháp chủ yếu để Quận ủy Quận 1 lãnh đạo công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4065
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Vũ Linh.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.