Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4064
Title: Quận ủy Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Giáo dục;Đạo đức cách mạng;Thanh niên;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 122 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và đánh giá đúng thực trạng sự lãnh đạo của Quận ủy Bình Thạnh đối với công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, luận văn đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Quận ủy đối với công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trong thời kỳ mới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4064
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Tuyết Mai.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.