Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4063
Title: Chất lượng công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra quận ủy Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Phượng
Advisor: Trương, Ngọc Nam
Keywords: Công tác kiểm tra;Ủy ban kiểm tra;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 128 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác kiểm tra và thực trạng chất lượng công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Quận ủy Tân Bình, tác giả luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Quận ủy Tân Bình trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4063
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Phuong.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.