Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4062
Title: Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng nông thôn mới hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Lan
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Đoàn Thanh niên;Lãnh đạo;Xây dựng;Nông thôn mới;Lãnh đạo
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 105 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về Huyện ủy lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng NTM và thực trạng lãnh đạo của Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, luận văn đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy Trảng Bàng trong lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4062
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Lan.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.