Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4061
Title: Chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Đào
Advisor: Lê, Trọng Hanh
Keywords: Cán bộ chủ chốt;Cấp xã;Bình Dương
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 103 tr
Abstract: Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực trạng về chất lượng CBCC cấp xã huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng CBCC cấp xã ở huyện Dầu Tiếng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4061
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN THI DAO.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.