Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4059
Title: Công tác tuyên truyền về quy hoạch đô thị của đảng bộ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Nguyễn, Nam Hải
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Tuyên truyền;Qui hoạch đô thị;Đảng bộ;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 109 tr
Abstract: Khảo sát thực tiễn và trên cơ sở nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn, Luận văn đề giải pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về quy hoạch đô thị của Đảng bộ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4059
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Nam Hải.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.