Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4058
Title: Quản lý nhà nước về văn hóa ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Nguyễn, Lư Duy Hoàng
Advisor: Lưu, Văn An
Keywords: Quản lí Nhà nước;Văn hóa;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 100 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận, khảo sát thực trạng quản lý nhà nước về văn hóa ở huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, tác giả đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4058
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN LƯ DUY HOÀNG.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.