Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4057
Title: Phương thức lãnh đạo của quận ủy quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đối với Ủy ban nhân dân quận hiện nay
Authors: Nguyễn, Hạnh Thảo
Advisor: Lưu, Văn An
Keywords: Lãnh đạo;Quận ủy;Thành phố Hồ Chí Minh;Ủy ban nhân dân
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 113 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, khảo sát, đánh giá thực trạng phương thức lãnh đạo của Quận ủy Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh đối với UBND quận, tác giả đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Quận ủy đối với UBND quận, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4057
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Hạnh Thảo.pdf1.6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.