Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4055
Title: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của đảng bộ quận 9, thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Đức Tân
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Bảo vệ;Nội bộ;Chính trị;Thành phố Hồ Chí Minh;Đảng bộ
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 133 tr
Abstract: Vận dụng những quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng để nghiên cứu làm rõ thêm một số vấn đề lý luận chủ yếu về Bảo vệ chính trị nội bộ và thực trạng công tác Bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó đề tài đề xuất phương hướng và các giải pháp tăng cường công tác Bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ Quận trong giai đoạn hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4055
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Đức Tân.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.