Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4054
Title: Giải phóng, đổi mới phát triển vì chủ nghĩa xã hội
Authors: Nguyễn, Văn Huyên (chủ biên)
Keywords: Đổi mới;Phát triển;Chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 2012
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật.- 442 tr, 20.5 cm
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm ba chương: Chương I: Những vấn đề lý luận về giải phóng, đổi mới, phát triển; Chương II: Thực trạng của quá trình giải phóng, đổi mới, phát triển vì chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chương III: Phương hướng và giải pháp tiếp tục giải phóng, đổi mới, phát triển vì chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cuốn sách góp phần luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4054
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giải phóng đổi mới phát triển vì chủ nghĩa xã hội .pdf34.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.