Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4053
Title: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lưu Đình, Phúc
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Báo chí;Lãnh đạo;Đổi mới
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật.- 131 tr, 21 cm
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí; phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí; đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí giúp báo chí có những bước phát triển mới, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và xu thế chung của thời đại
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4053
Appears in Collections:Đảng Cộng sản Việt NamItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.