Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4052
Title: Tỉnh ủy Đồng Nai lãnh đạo công tác báo chí giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Đình Thanh
Advisor: Nguyễn, Văn Long
Keywords: Báo chí;Tỉnh ủy;Đồng Nai;Lãnh đạo
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 100 tr
Abstract: Nghiên cứu quá trình Tỉnh ủy Đồng Nai lãnh đạo công tác báo chí tại địa phương. Từ đó Luận văn đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác báo chí trong tình hình hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4052
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Đình Thanh.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.