Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4051
Title: Tỉnh ủy Đồng Nai lãnh đạo giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên hiện nay
Authors: Nguyễn, Cao Cường
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Lãnh đạo;Giáo dục;Đạo đức cách mạng;Sinh viên;Đồng Nai
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 107 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Đồng Nai đối với công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Đồng Nai đối với công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4051
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Cao Cường.pdf859.19 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.