Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4050
Title: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX
Authors: Nguyễn Nam Thắng
Keywords: Chủ nghĩa yêu nước;Việt Nam;Thế kỉ 19
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Chính trị quốc gia,208 tr - 21 cm
Abstract: Giới thiệu về hoàn cảnh lịch sử chống giặc ngoại xâm của Việt Nam ở nửa cuối thế kỷ XIX. Luận bàn về vấn đề yêu nước và chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Nêu nội dung yêu nước theo quan điểm truyền thống và yêu nước theo quan điểm cải cách. Lý giải chủ nghĩa yêu nước Việt Nam theo quan điểm cải cách liên hệ đến công cuộc Duy Tân của Nhật Bản
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4050
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chủ nghĩa yêu nước việt nam nửa cuối thế kỷ XIX .pdf15.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.