Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4049
Title: Quận ủy lãnh đạo quận đoàn ở đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Lương, Nguyễn Quốc Hải
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Quận ủy;Quận đoàn;Đảng bộ;Lãnh đạo;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 140 tr
Abstract: Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của quận ủy đối với quận đoàn ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó, luận văn đề xuất những phương hướng và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của quận ủy đối với quận đoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4049
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lương Nguyễn Quốc Hải.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.