Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4047
Title: Cái cách hành chính của Ủy ban Nhân dân quận 11, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Vũ Thanh Tùng
Keywords: Cải cách hành chính;Ủy ban nhân dân;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 121 tr
Abstract: Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện cải cách hành chính tại địa phương. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng và các giải pháp tăng cường hơn nữa công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh nhằm xây dựng địa phương “phát triển toàn diện và bền vững”.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4047
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Vu Thanh Tung.pdf985.38 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.