Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4045
Title: Công tác phát triển đảng viên là người có đạo ở đảng bộ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Lê, Thị Mỹ Linh
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Phát triển;Đảng viên;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 106 tr
Abstract: Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện công tác phát triển đảng viên là người có đạo ở Đảng bộ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên là người có đạo nhằm xây dựng địa phương “vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, văn minh về văn hóa xã hội”.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4045
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ THỊ MỸ LINH.pdf827.33 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.