Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4044
Title: Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới
Authors: Phùng Hữu Phú
Lê Hữu Nghĩa
Vũ Văn Hiền
Nguyễn Viết Thông
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật . - 831tr ; 24cm
Abstract: Cuốn sách rình bày những vấn đề cơ bản nhất của quá trình đổi mới và phát triển ở nước ta trên bốn nhóm vấn đề, lĩnh vực chủ yếu: chính trị và xây dựng Đảng; kinh tế; văn hóa, xã hội, con người; quốc phòng, an ninh, đối ngoại, qua đó gợi mở về những phương hướng, giải pháp cần thiết cho việc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ cho công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước ta.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4044
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.