Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4043
Title: Công tác quy hoạch cán bộ của quận ủy quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Lê, Thị Kim Thủy
Advisor: Nguyễn, Thị Ngọc Loan
Keywords: Qui hoạch cán bộ;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 128 tr
Abstract: Đề tài nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác QHCB của Quận ủy Quận Gò Vấp hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Quận uỷ Quận Gò Vấp đối với công tác QHCB nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4043
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lê Thị Kim Thủy.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.