Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4038
Title: Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên của đảng bộ trường Đại học Trà Vinh hiện nay
Authors: Dương, Hồng Sơn
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Đảng viên;Sinh viên;Phát triển Đảng;Trà Vinh
Issue Date: 2017
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh. Từ đó, đề xuất những phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4038
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DƯƠNG HỒNG SƠN.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.