DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận án tiến sĩ >
Luận án tiến sĩ khoa học chính trị >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4021

Nhan đề: CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Tác giả: Lưu, Văn An
Mai, Đức Ngọc
Nguyễn, Tiến Sơn
Từ khoá: Giáo dục lí luận
Lí luận chính trị
Sinh viên
Trường đại học Thể dụ thể thao
Việt Nam
Chất lượng
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 231tr.
Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích và hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học TDTT trong giai đoạn hiện nay, tác giả luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục LLCT ở các trường TDTT nước ta trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4021
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ khoa học chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Nguyen Tien Son 2016.pdf3.47 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com