Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4020
Title: Báo Đảng địa phương với việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống
Authors: Nguyễn, Việt Anh
Advisor: Hoàng, Đình Cúc
Nguyễn, Đức Dũng
Keywords: Báo Đảng;Địa phương;Giữ gìn;Phát huy;Giá trị;Văn hóa truyền thống
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 255tr.
Abstract: Luận án hệ thống hóa, làm rõ một số vấn đề lý luận và bước đầu hình thành khung lý thuyết vấn đề BĐĐP giữ gìn và phát huy những GTVHTT trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Khảo sát và phân tích thực trạng vấn đề BĐĐP giữ gìn và phát huy những GTVHTT trong thời gian khảo sát; phác thảo bức trtanh tổng quát về vấn đề này. Qua đó đánh giá những thành công, hạn chế của BĐĐP trong vấn đề giữ gìn và phát huy những GTVHTT; Từ thực tiễn và những vấn đề đặt ra, LA đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị khoa học nhằm nâng cao chất lượng giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của BĐĐP thời kỳ CNH, HĐH và HNQT, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4020
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LA _Nguyen Viet Anh _nop TVQG_.pdf2.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.