Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4019
Title: Nâng cao chất lượng đào tạo phóng viên truyền hình ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Tiến
Advisor: Nguyễn, Trí Nhiệm
Trần, Thu Nga
Keywords: Chất lượng;Đào tạo;Phóng viên;Truyền hình;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 250tr.
Abstract: Trên cơ sở xây dựng khung lý thuyết về chất lượng đào tạo phóng viên truyền hình, luận án có mục đích đánh giá thực trạng đào tạo chuyên ngành phóng viên truyền hình ở trong nước, đồng thời tham khảo một số cơ sở đào tạo báo chí truyền hình nước ngoài và tìm hiểu từ thực tiễn những yêu cầu đối với phóng viên truyền hình, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo phóng viên truyền hình dựa trên các yếu tố đảm bảo chất lượng trong quy trình đào tạo của nhà trường.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4019
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Tien AJC - 2017.pdf3.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.