Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4018
Title: Đổi mới chương trình phát thanh thời sự của đài cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát đài cấp tỉnh khu vực Bắc bộ)
Authors: Nguyễn, Văn Trường
Advisor: Nguyễn, Đức Dũng
Keywords: Chương trình;Phát thanh;Thời sự;Đài phát thanh;Việt Nam;Cấp tỉnh
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 318tr.
Abstract: Trên cơ sở khảo sát làm rõ thực trạng chất lượng nội dung, hình thức, phương thức sản xuất và những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất CTPTTS của ĐCT ở Việt Nam hiện nay, luận án khẳng định những thành công, hạn chế, từ đó đề xuất các nhóm giải pháp và khuyến nghị khoa học nhằm đổi mới thành công CTPTTS của ĐCT, trong đó tập trung vào đổi mới nội dung, hình thức và phương thức sản xuất theo hướng phát thanh hiện đại.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4018
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Truong.pdf2.88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.