Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4017
Title: Quản lý báo chí điện tử ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Authors: Doãn, Thị Thuận
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Vũ, Văn Hà
Keywords: Báo điện tử;Quản lí;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 201tr.
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận, bước đầu xây dựng khung lý thuyết cho đề tài, luận án khảo sát, phân tích thực trạng QLNN về BCĐT, chỉ ra kết quả, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của kết quả, hạn chế,thiếu sót, từ đó luận án đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả QLBCĐT, giúp BCĐT phát triển đúng hướng, phục vụ tốt nhu cầu công chúng và lợi ích quốc gia.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4017
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doan Thi Thuan.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.