Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4016
Title: Nâng cao chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế hiện nay
Authors: Phạm, Thu Phong
Advisor: Hà, Huy Phượng
Phạm, Văn Thấu
Keywords: Chất lượng;Thông tin;Tạp chí;Nâng cao
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 193tr.
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng thông tin trên các TCKT và đánh giá thực trạng chất lượng thông tin trên các TCKT, việc nghiên cứu đề tài nhằm xác định các giải pháp và khuyến nghị nâng cao chất lượng thông tin trên các TCKT ở Việt Nam hiện nay, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước và xu hướng phát triển của báo chí - truyền thông hiện đại.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4016
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thu Phong.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.