Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4015
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay
Authors: Đỗ, Minh Tuấn
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Nguyễn, Viết Thông
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Giáo dục lí luận;Lí luận chính trị;Sinh viên;Trường đại học;Hà Nội
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 197tr.
Abstract: Trên cơ sở làm rõ nội dung TTHCM về giáo dục LLCT và những vấn đề lý luận của việc vận dụng TTHCM trong giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội, luận án tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng việc giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội trên cơ sở vận dụng TTHCM, từ đó, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội trên cơ sở vận dụng TTHCM.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4015
Appears in Collections:LATS chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUẬN ÁN TUẤN 14_2_2017.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.