Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4014
Title: Năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương miền Trung và Tây nguyên hiện nay
Authors: Trần, Thị Hải Lý
Advisor: Nguyễn, Trí Nhiệm
Nguyễn, Thế Kỷ
Keywords: Cạnh tranh;Kênh truyền hình;Địa phương;Miền trung;Tây Nguyên
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 291tr.
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương, phân tích những nhân tố ảnh hưởng, đưa ra các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh và từ đó đánh giá đúng thực trạng năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương. Luận án đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương đã khảo sát, nghiên cứu.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4014
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. Bản chính luận án.pdf4.75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.