Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4013
Title: Đổi mới nội dung, chương trình giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học, học viện Công an nhân dân ở Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Hoàng Thao
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Giáo dục lí luận;Lí luận chính trị;Trường đại học;Học viện Công an nhân dân;Nội dung;Chương trình;Đổi mới;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 295tr.
Abstract: Luận án luận giải có căn cứ khoa học và hệ thống vấn đề đổi mới nội dung, chương trình giáo dục LLCT trong các trường đại học, học viện; đánh giá thực trạng đổi mới nội dung, chương trình giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học, học viện CAND hiện nay. Trên cơ sở đó, xác định một số phương hướng và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình giáo dục LLCT cho sinh viên trong các trường đại học, học viện CAND thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4013
Appears in Collections:LATS chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bản chính luận án Bùi Hoàng Thao.pdf3.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.