Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4012
Title: Khuynh hướng chính trị của báo chí Mỹ (Khảo sát các bài xã luận của New York Times và Wall Street Journal từ 2009 đến 2012)
Authors: Vũ, Thanh Vân
Advisor: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Chính trị;Khuynh hướng;Báo chí;Mỹ
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 209tr.
Abstract: Đề tài phân tích nội dung các bài XL của NYT và WSJ về các vấn đề đối nội trong thời gian từ năm 2009 đến 2012 nhằm xác định các biểu hiện định tính và định lượng về KHCT của NYT và WSJ, từ đó chỉ ra khuynh hướng của các tờ báo này trong thực tế đồng thời rút ra ý nghĩa lý luận và thực tiễn của KHCT đối với hoạt động báo chí.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4012
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Thanh Van.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.