Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4011
Title: Thợ săn lỗi (Cẩm nang dành cho nhà báo trẻ)
Authors: Lê, Trung Đản (s.t, t.c, gth)
Hoàng, Đình Cúc (Chỉnh lý)
Hà, Phương Thiện
Keywords: Báo chí;Ngôn ngữ;Tiếng Việt
Issue Date: 2007
Publisher: H.: Lý luận chính trị. - 309 tr.; 20.5 cm
Abstract: Nội dung cuốn cuốn sách đề cập đến chữ nghĩa và nguồn gốc; Lỗi chính tả thường gặp khi viết báo và một số bài viết liên quan.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4011
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thợ săn lỗi .pdf17.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.