Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4010
Title: Những đóng góp của Phan Khôi đối với báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX
Authors: Phạm, Thị Thành
Advisor: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Phan Khôi;Báo chí;Việt Nam;Thế kỉ 20
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 200tr.
Abstract: Trên cơ sở việc tìm hiểu, phân tích sự nghiệp báo chí và khắc họa chân dung nhà báo Phan Khôi, luận án sẽ tổng kết, đánh giá những đóng góp của ông đối với sự phát triển của báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX; tìm đến sự nhìn nhận công bằng, khách quan hơn đối với Phan Khôi trong lịch sử báo chí Việt Nam. Kết quả của luận án sẽ góp phần cung cấp tài liệu tham khảo có ý nghĩa đối với những người làm công tác nghiên cứu có cái nhìn toàn diện hơn, đầy đủ hơn trong quá trình nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4010
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Thanh.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.