Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4009
Title: Logic học Aristotle và ý nghĩa của nó trong sự phát triển của logic hình thức truyền thống
Authors: Nguyễn Gia Thơ
Phạm Văn Đức
Nguyễn Đình Tường
Keywords: Aristotle;Cuộc đời;Logic học;Sự nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Thế giới, 343tr. ; 21cm
Abstract: Giới thiệu về cuộc đời, hoàn cảnh lịch sử và sự nghiệp sáng tạo của Aristotle. Vấn đề qui luật cơ bản của tư duy, khái niệm, phán đoán, suy luận, lỗi logic trong logic học Aristotle. Ý nghĩa của logic học Aristotle trong sự phát triển của logic hình thức truyền thống
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4009
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.