Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4008
Title: Hiệu quả truyền thông báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam với công chúng nước ngoài
Authors: Triệu, Thanh Lê
Advisor: Nguyễn, Thị Thoa
Trần, Hữu Quang
Keywords: Báo điện tử;Truyền thông;Tiếng Anh;Việt Nam;Công chúng;Nước ngoài
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 190tr.
Abstract: Luận án Thiết lập hệ thống khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu; đề xuất phương pháp đánh giá hiệu quả truyền thông của BMĐT TA trong hoạt động truyền thông đến công chúng người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam; Tìm hiểu, nhận xét về thực tiễn hoạt động của BMĐT TA của Việt Nam; Đánh giá hiệu quả truyền thông của BMĐT TA của Việt Nam với nhóm công chúng nước ngoài sống tại Việt Nam thông qua việc phân tích những đặc điểm về cách thức tiếp nhận thông tin của công chúng này; Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông của BMĐT TA dựa trên việc đánh giá hiệu quả nêu trên kết hợp với tham khảo kinh nghiệm từ báo chí một số nước trên thế giới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4008
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_Luan an TS_noi dung chinh_ Trieu Thanh Le.pdf1.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.