Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4007
Title: Giáo trình chính trị học
Authors: Nguyễn Đăng Dung (ch.b.)
Nguyễn Thị Thu Hà
Phạm Hồng Tung
Bùi Ngọc Sơn
Keywords: Chính trị học;Giáo trình
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 486tr. ; 24cm
Abstract: Trình bày về các học thuyết chính trị căn bản, quyền lực chính trị, đảng phái chính trị, bầu cử, các hình thức chính quyền, chính khách, chính sách công và văn hoá chính trị
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4007
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình chính trị học .pdf38.88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.