Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4005
Title: Văn hóa lãnh đạo triết lý phát triển bền vững trong tư duy văn hóa Hồ Chí Minh
Authors: Thành, Duy
Keywords: Văn hóa;Lãnh đạo;Tư duy;Hồ Chí Minh
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Văn hóa - Thông tin.- 319 tr.; 21 cm
Abstract: Nội dung cuốn sách đề cập đến một số nội dung cơ bản nhằm khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa, nghệ thuật nói chung, quan điểm văn hóa chỉ đường cũng như triết lý văn hóa lãnh đạo nói riêng trong tư duy văn hóa Hồ Chí Minh. Đồng thời, nói rõ ý nghĩa quốc tế và giá trị thời đại của triết lý đó trong bối cảnh hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4005
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.