Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4004
Title: Cuộc bứt phá toàn cầu
Authors: Quang Lợi
Keywords: Chính trị;Liên Xô;Việt Nam;Chiến tranh vùng vịnh;Xã hội chủ nghĩa;Thế giới;Đông Âu
Issue Date: 1997
Publisher: H. : Quân đội nhân dân, 423tr ; 19cm
Abstract: Một số bài báo viết về những vấn đề thời đại và toàn cầu, những sự kiện quốc tế (Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông âu và Liên Xô, chiến tranh Vùng Vịnh), con đường đi tới của Việt Nam trong sự thay đổi của thế giới
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4004
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cuộc bứt phá toàn cầu .pdf31.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.