Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4003
Title: An ninh tài chính tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Trần Thọ Đạt
Tô Trung Thành (ch.b.)
Lê Thanh Tâm
Keywords: An ninh tài chính;Hội nhập quốc tế;Tiền tệ;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Chính trị quốc gia, 431tr - 21 cm
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về an ninh tài chính tiền tệ, tổng quan hệ thống tài chính tiền tệ Việt Nam, an ninh tài chính tiền tệ Việt Nam góc độ vĩ mô, vi mô, hội nhập quốc tế và những thách thức đối với an ninh tài chính tiền tệ, khuyến nghị và giải pháp bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4003
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.