Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4002
Title: Quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về báo chí
Authors: Lê Văn Toan
Ngô Kim Ngân
Nguyễn Thị Phương Thảo
Lê Thị Hường
Keywords: Báo chí;Quan điểm;C.Mác;Ph.Ăngghen;V.I.Lênin;Hồ Chí Minh;Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Chính trị quốc gia .- 333 tr, 241 cm
Abstract: Trình bày các quan điểm, cách nhìn nhận về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của báo chí, tính nhân dân dân, tính tự do, tổ chức tờ báo, phương pháp làm báo, báo chí với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4002
Appears in Collections:Báo chí cách mạng Việt NamItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.