Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4000
Title: Giáo trình tâm lí học
Authors: Lê, Minh Nguyệt (chủ biên)
Dương, Thị Diệu Hoa
Keywords: Giáo trình;Tâm lí học
Issue Date: 2015
Publisher: Nxb Đại học Sư phạm.- 233 tr, 24 cm
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm: Những vấn đề chung về tâm lí học; sự phát triển tâm lí cá nhân; cơ sở tâm lí của dạy học đại học; giao tiếp sư phạm; một số vấn đề về lao động sư phạm và nhân cách người giảng viên.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4000
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giáo trình tâm lý học .pdf28.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.