DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Thông tin >

Thông tin chuyên đề : [21]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống: Thông tin chuyên đề số 4-2016
     (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - nhìn từ quan điểm các kỳ đại hội của Đảng: Thông tin chuyên đề số 3- 2016
     (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng trong đời sống tinh thần xã hội Việt Nam hiện nay: Thông tin chuyên đề số 2-2016
     (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay: Thông tin chuyên đề số 1-2016
     (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace Công tác tư tưởng, lý luận ở Việt Nam hiện nay: Thông tin chuyên đề số 6/2015
     (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com