DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Luận án tiến sĩ : [48]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG VÀ DƯ LUẬN XÃ HỘI VỀ HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI
     Vũ, Tuấn Hà (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018)

 DSpace NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG TÁC ĐỘNG CỦA DIỄN NGÔN (TRÊN TƯ LIỆU DIỄN VĂN CHÍNH TRỊ TIẾNG VIỆT)
     Vũ, Hoài Phương (H.: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2017)

 DSpace Khía cạnh triết học trong Mo Mường Hòa Bình
     Phạm, Văn Hùng (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 DSpace Xu thế phát triển của Báo chí địa phương Việt Nam trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện
     Nguyễn, Tiến Vụ (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 DSpace Vai trò của báo in trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay (khảo sát báo Nhân Dân, báo Lao Động, báo Thanh Niên, báo Xây Dựng)
     Nguyễn, Quang Vinh (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com