DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Luận án tiến sĩ : [37]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ TRÊN BÁO IN VIỆT NAM HIỆN NAY
     Nguyễn, Tri Thức (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 193tr., 2016)

 DSpace CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY
     Nguyễn, Văn Út (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 216tr., 2016)

 DSpace GIÁO DỤC Ý THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CHO CÔNG CHÚNG BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
     Vũ, Thị Thanh Tâm (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 240tr., 2016)

 DSpace CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
     Nguyễn, Tiến Sơn (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 231tr., 2016)

 DSpace BÁO ĐẢNG ĐỊA PHƯƠNG VỚI VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG
     Nguyễn, Việt Anh (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 255tr., 2017)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com