Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3998
Title: CÁC LOẠI HÌNH THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ ĐƯƠNG ĐẠI VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM
Authors: Lưu, Văn Sùng
Keywords: Thể chế chính trị;Lịch sử;Hoàn thiện;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Chính trị quốc gia .- 344 tr, 21 cm
Abstract: Cuốn sách gồm các nội dung: Các lý thuyết phương Tây về các loại hình thể chế chính trị; Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về các loại hình thể chế chính trị. Các loại hình thể chế chính trị thế giới đương đại; Những giá trị của thể chế cộng hòa và tham khảo cho việc hoàn thiện thể chế chính trị Việt Nam.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3998
Appears in Collections:Xây dựng Nhà nước Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
các loại hình thể chế chính trị đương đại .pdf251.99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.