Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3997
Title: Giáo trình tâm lý học giáo dục
Authors: Nguyễn, Đức Sơn
Lê, Minh Nguyệt
Nguyễn, Thị Huệ
Đỗ, Hạnh Phúc
Trần, Quốc Thành
Trần, Thị Lệ Thu
Keywords: Giáo trình;Tâm lí học;Giáo dục
Issue Date: 2015
Publisher: Nxb Đại học Sư phạm.- 321 tr, 24 cm
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 09 chương đề cập đến những vấn đề cơ bản về hiện tượng tâm lý người, về cá nhân, về trẻ em... về hoạt động giao tiếp cá nhân; Cơ sở tâm lý của các hoạt động chính trong nhà trường; Hỗ trợ tâm trong trường học; Lao động sư phạm và và nhân cách người thầy giáo.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3997
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình tâm lý học giáo dục .pdf43.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.